REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE

firmy MOIRA, CZ a.s., se sídlem Antala Staška 114/20, 143 00 Praha 4, IČO: 26479761 (dále jen Prodávající).

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží (dále jen Zboží) zakoupené zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Kupující), od Prodávajícího.

Při uplatnění práv z vadného plnění Zboží (dále jen Reklamace) postupuje Kupující v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Kupující má právo vrátit Zboží nakoupené z internetového obchodu do 14 dnů a to bez udání důvodu.

1. Rozsah odpovědnosti prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, a to zejména, že v době, kdy Kupující Zboží od prodávajícího převzal

– má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly
– se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá

Každý Kupující by měl věnovat náležitou péči výběru výrobku, tak aby výrobek plně vyhovoval jeho potřebám. Kupující vždy vezme v úvahu pravidla užívání a správné údržby zboží a je si vědom následků, které z případného nesprávného užívání a údržby mohou plynout.

2. Místo uplatnění Reklamace

Reklamaci uplatňuje Kupující v jakékoli značkové prodejně Prodávajícího (seznam ZDE) nebo zašle s dokladem o zakoupení na adresu:
MOIRA CZ, a.s, Kochana z Prachové 121, 386 01 Strakonice
Reklamované Zboží musí být řádně vyprané a vysušené, jinak bude Reklamace z hygienických důvodů zamítnuta.

Prodávající se zavazuje o vyřízení Reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

3. Lhůta pro uplatnění Reklamace

Kupující uplatní Reklamaci vady Zboží bez zbytečného odkladu poté, co měl vadu při dostatečné péči zjistit. Kupující je oprávněn uplatnit Reklamaci Zboží v době 24 měsíců od převzetí Zboží. Zboží musí být zabaleno tak, aby bylo zabezpečeno proti poškození během přepravy.

4. Uplatnění Reklamace

4.1. Při uplatnění Reklamace je Kupující povinen doložit nákup zboží u Prodávajícího prodejním dokladem, případně jiným prokazatelným způsobem. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k vyřízení Reklamace.

4.2. Kupující je povinen blíže specifikovat jakým způsobem se vada projevuje. Za vadu v záruční době nelze považovat takovou změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla během záruční doby v důsledku jeho opotřebení nesprávným používáním, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno nebo v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiným nesprávným zásahem.

4.3. Nárok na uplatnění Reklamace zanikne:

– neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
– Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
– Zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
– Zboží bylo reklamováno po záruční době
– Zboží bylo neodborně upravováno či opravováno

U Zboží prodávaného za nižší ceny se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena stanovena
– to musí být uvedeno na prodejním dokladu.

Za vadu se považuje změna (vlastnosti) Zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

4.4. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje. V případě, že bude Reklamace uplatněna v prodejně, bude kopie potvrzení zaslána bez zbytečného odkladu na centrálu Prodávajícího.

4.5. Po uplatnění Reklamace Prodávající rozhodne o Reklamaci zboží ihned, ve složitých případech do třech pracovních dnů.

4.6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Vyřízení Reklamace po uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.7. Po vyřízení Reklamace vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí Reklamace vydá Prodávající písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

5. Práva Kupujícího z vad Zboží

5.1. Pokud Kupující neuvede, jaký způsob vyřízení Reklamace vyžaduje, pak jej Prodávající poučí o tom, že může požadovat některou z níže uvedených možností, a to v návaznosti na to, zda jsou vady na zboží podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy.

5.2. Podstatné porušení kupní smlouvy

a) Jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo si zvolit mezi:

– dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží
– odstraněním vady opravou Zboží
– přiměřenou slevou z kupní ceny Zboží nebo odstoupením od smlouvy

b) Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké z výše uvedených práv si zvolil ihned při Reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí v případě, že Kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady ve lhůtě pro vyřízení Reklamace, nebo oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

c) Nezvolí-li Kupující některé z výše uvedených práv včas, má práva vztahující se na nepodstatné porušení kupní smlouvy.

5.3. Nepodstatné porušení kupní smlouvy Jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo si zvolit mezi:

– odstraněním vady Zboží
– přiměřenou slevou z kupní ceny zboží

5.4. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny Zboží nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat chybějící Zboží nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží. Volba Prodávajícího nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

5.5. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží ve lhůtě pro vyřízení Reklamace nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny Zboží, případně může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.
Řešit spor je možné také on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak MOIRA CZ, a.s., doporučuje Kupujícímu využít nejdříve kontakt na MOIRA CZ, a.s., pro vyřešení nastalé situace.

Všechny reklamace zasílejte na adresu:
MOIRA CZ, a.s. | Kochana z Prachové 121 | 386 01 Strakonice

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.7.2019

Zaregistrujte se v našem e-shopu

Dozvíte se o akcích a slevách jako první

Informace o nových produktech

Historie objednávek a faktur

Vyrobeno a navrhnuto v České republice

Unikátní patentované vlákno Moira

O našich materiálech

Doprava zdarma od 1999 Kč

27 značkových prodejen v ČR

Seznam prodejen