Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MOIRA CZ a.s., se sídlem Antala Staška 114/20, Praha 4, PSČ 143 00, IČO 26479761, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl B, vložka 7344 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://moira.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží též bez registrace.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, ve zřetele hodných případech není prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží především s ohledem na § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.3.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Nákupní košík existuje pouze v paměti počítače, a pokud z těchto stránek kupující odejde, aniž odešle objednávku, automaticky zaniká.

Pozor, pro správné fungování nákupního košíku je nutný prohlížeč, který má povolen cookies.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena na zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

– v hotovosti nebo platební kartou při vyzvednutí na odběrném místě (prodejně MOIRA)

 – bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate

Zvolí-li kupující jako způsob úhrady online platbu prostřednictvím platební brány Comgate, bere na vědomí, že služba je zajišťována prostřednictvím společnosti Comgate Payments, a.s. Provedenou úhradou je závazek kupujícího k úhradě objednávky vůči prodávajícímu splněn.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  V případě platby na odběrném místě či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má na základě § 1829 odst. 1 právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů.

Dále viz  Poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pokud se zásilka vrátí jako nevyzvednutá, kupující bude dotázán na opětovné zaslání. V případě, že bude požadovat druhé zaslání objednaného zboží, bude kupujícímu vyfakturována dvojnásobná výše poštovného.

6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, popř. je nutné sepsat s řidičem škodní protokol.

6.5. Dopravné činí na území ČR 90,- Kč, zvolíte-li kupující jako způsob úhrady dobírku, doběrečné činí 36,- Kč.

Pokud je objednávka 2 000,- Kč s DPH a více, dopravné ani doběrečné prodávající neúčtuje.

Dopravné včetně doběrečného při dodání do Slovenské republiky je účtováno ve výši € 5,50.

Pokud objednávka k dodání do Slovenské republiky 200 € vč. DPH a více, dopravné ani doběrečné prodávající neúčtuje.

Zásilky jsou expedovány v České republice společností Česká pošta, s.p., ve Slovenské republice společností Geis Parcel CZ, s.r.o.

O expedici zboží prodávající informuje kupujícího elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující pak může sledovat zásilku v příslušné aplikaci České pošty.

Dopravné ani žádný poplatek prodávající neúčtuje, zvolí-li kupující jako způsob dodání odběrní místo – značkovou prodejnu MOIRA. Seznam prodejen je kupujícímu k dispozici na webové stránce internetového obchodu a při vyplňování formuláře objednávky. Prodejny na adrese Antala Staška 114/20, Praha 4 a na adrese Kochana z Prachové 121, Strakonice nejsou provozovnami MOIRA CZ, a.s. a nejsou odběrními místy. 

Poté, co bylo zboží připraveno k předání kupujícímu na odběrním místě, prodávající informuje kupujícího telefonicky o možnosti vyzvednutí zboží na odběrním místě. Nebude-li zboží převzato do 7 dnů od data dostupnosti zboží na odběrním místě, bude zboží vráceno jako nevyzvednuté.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

7.3.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adresách jeho provozoven, které jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího, případně na adrese:

MOIRA CZ, a.s., Kochana z Prachové 121, 386 01 Strakonice

7.5.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě dodávky, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi MOIRA CZ, a.s. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak MOIRA CZ a.s., doporučuje zákazníkovi (kupujícímu) nejdříve využít kontakt na MOIRA CZ, a.s., pro vyřešení nastalé situace.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Zasílání informací, tak jak je uvedeno v bodě 10.1., lze kdykoliv zrušit.

10.2. Zasílání informací, tak jak je uvedeno v bodě 10.1., lze kdykoliv zrušit.

11. Využívání Google Analytics a ukládání cookies

11.1. Pomocí služby Google Analytics prodávající sleduje a měří návštěvnost internetového obchodu. Tato zaznamenaná data neobsahují žádné osobní informace návštěvníků.

11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

11.3.  Při zablokovaní souborů cookies v internetovém prohlížeči nemusí být internetový obchod plně funkční.

11.4. Kupující souhlasí, že data zaznamenaná pomocí cookies využívá i společnost Google.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Kupní smlouva a veškeré otázky se smlouvou související se řídí českým právem, je-li pro ně volba práva přípustná.

12.2.  Změny kupní smlouvy nevyžadují písemnou formu.

12.3.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.4.  Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

MOIRA CZ, a.s.,
Kochana z Prachové 121, 386 01 Strakonice
e-mailová adresa: info@moira.cz
telefon: 380 425 900

 

V Praze dne 14.11.2018

Zaregistrujte se v našem e-shopu

Dozvíte se o akcích a slevách jako první

Informace o nových produktech

Historie objednávek a faktur

Vyrobeno a navrhnuto v České republice

Unikátní patentované vlákno Moira

O našich materiálech

Doprava zdarma od 1999 Kč

25 značkových prodejen v ČR

Seznam prodejen